Yue Zhang

 • Tel: +86-021
 • Email: yue.zhang@sjtu.edu.cn
 • Address: Room 506, Comprehensive Experimental Building 3 (Ye Jie Quan Building), 800 Dongchuan Road

Selected Publications

 • •  

  Jianle Sun#, Jie Zhou, Chongchen Pang, Yuqiao Gong, Yanran Ma, Jian Zhao, Zhangsheng Yu*, Yue Zhang*. Bayesian network-based Mendelian randomization for variant prioritization and phenotypic causal inference. Human Genetics. 2024

  •  

  Yuebin Lv#, Yue Zhang#, Xinwei Li#, Xiang Gao, Yongyong Ren, Luojia Deng, Lanjing Xu, Jinhui Zhou, Bing Wu, Yuan Wei, Xingyao Cui, Zinan Xu, Yanbo Guo, Yidan Qiu, Lihong Ye, Chen Chen, Jun Wang, Chenfeng Li, Yufei Luo, Zhaoxue Yin, Chen Mao, Qiong Yu, Hui Lu, Virginia Byers Kraus, Yi Zeng, Shilu Tong, Xiaoming Shi*. Body mass index, waist circumference and mortality in subjects older than 80 years: a Mendelian randomization study. European Heart Journal, 2024. (IF 39.3)

  •  

  Yuqiao Gong#, Jingsi Xu, Jianle Sun, Maoying Wu, Zhangsheng Yu*, Yue Zhang*. Single-cell biclustering for cell-specific transcriptomic perturbation detection in AD progression. Cell Reports Methods. 2024

  •  

  Jianle Sun#, Ruiqi Lyu, Luojia Deng, Qianwen Li, Yang Zhao*, Yue Zhang*. SMetABF: A Rapid Algorithm for Bayesian GWAS Meta-analysis with a Large Number of Studies Involved. PLoS Computational Biology, 2022. (IF 4.475)

  •  

  Ruiqi Lyv#, Jianle Sun, Dong Xu, Qianxue Jiang, Chaochun Wei*, Yue Zhang*. GESLM Algorithm for Detecting Causal SNPs in GWAS with Multiple Phenotypes. Briefings in Bioinformatics, 2021. (IF 11.622)

 • •  

  Luojia Deng#, Xuezhixing Zhang#, Yanxiao Gao, DeAnne Turner, Frank Qian, Hui Lv, Sten H. Vermund, Yue Zhang*, Han-zhu Qian*. Association of HIV-infection and cognitive impairment in older adults: A meta-analysis. Ageing Research Reviews, 2021, 68: 101310. (IF 10.616)

  •  

  Tianhong Zhang#, Zheng Chen, Yuou Xie, Qianwen Li, YanYan Wei a, XiaoChen Tang, Lihua Xu, Xuming Wu*, Yue Zhang*, Jijun Wang*. Associations between Coronavirus Disease 2019 Pandemic and Psychiatric Emergency Visits: Evidence from A Distributed Lag Non-linear Model. Psychiatry and Clinical Neurosciences. 2022. (IF 12.145)

  •  

  Botao Fa#, Ting Wei, Yuan Zhou, Luke Johnston, Xin Yuan, Yanran Ma, Yue Zhang, Zhangsheng Yu*. GapClust Is a light-weight approach distinguishing rare cells from voluminous single cell expression profiles. Nature Communications, 2021. (IF 12.121)

  •  

  Yuan Zhou#, Botao Fa, Ting Wei, Jianle Sun, Zhangsheng Yu*, Yue Zhang*. Elastic Correlation Adjusted Regression Score (ECARS) for High Dimensional Variable Importance Measuring. Scientific Reports, 2021, 11:23354. (IF 4.379)

  •  

  Yan Gao#, Xiaowen Hu#, Dandan Wang, Jie Jiang, Minghui Li, Ying Qing, Xuhan Yang, Juan Zhang, Yue Zhang*, Chunling Wan*, et al. Association between Arachidonic Acid and the Risk of Schizophrenia: A Cross-National Study and Mendelian Randomization Analysis. Nutrients, 2023. (IF 6.706)