Yue Zhang

 • Tel: +86-021
 • Email: yue.zhang@sjtu.edu.cn
 • Address: Room 506, Comprehensive Experimental Building 3 (Ye Jie Quan Building), 800 Dongchuan Road

Selected Publications

 • •  

  Ruiqi Lyv#, Jianle Sun, Dong Xu, Qianxue Jiang, Chaochun Wei*, Yue Zhang*. GESLM Algorithm for Detecting Causal SNPs in GWAS with Multiple Phenotypes. Briefings in Bioinformatics, 2021. (IF 11.622)

  •  

  Luojia Deng#, Xuezhixing Zhang#, Yanxiao Gao, DeAnne Turner, Frank Qian, Hui Lv, Sten H. Vermund, Yue Zhang*, Han-zhu Qian*. Association of HIV-infection and cognitive impairment in older adults: A meta-analysis. Ageing Research Reviews, 2021, 68: 101310. (IF 10.616)

  •  

  Jianle Sun#, Ruiqi Lyu, Luojia Deng, Qianwen Li, Yang Zhao*, Yue Zhang*. SMetABF: A Rapid Algorithm for Bayesian GWAS Meta-analysis with a Large Number of Studies Involved. PLoS Computational Biology, 2022. (IF 4.475)

  •  

  Tianhong Zhang#, Zheng Chen, Yuou Xie, Qianwen Li, YanYan Wei a, XiaoChen Tang, Lihua Xu, Xuming Wu*, Yue Zhang*, Jijun Wang*. Associations between Coronavirus Disease 2019 Pandemic and Psychiatric Emergency Visits: Evidence from A Distributed Lag Non-linear Model. Psychiatry and Clinical Neurosciences. 2022. (IF 12.145)

  •  

  Yue Zhang#, Bin Zhang*. Semiparametric Spatial Model for Interval-censored Data with Time-varying Covariate Effects. Computational Statistics and Data Analysis, 2018, 123(1): 146-156. (IF 1.326)

 • •  

  Yue Zhang#, Henian Chen, Nanhua Zhang*. Bayesian Inference for Nonresponse Two-phase Sampling. Statistica Sinica, 2018, 28(4): 2167-2187. (IF 0.946)

  •  

  Huahua Jian#, Guanpeng Xu#, Yi Yi#, Yali Hao, Yinzhao Wang, Lei Xiong, Siyuan Wang, Shunzhang Liu, Canxing Meng, Jiahua Wang, Yue Zhang, Chao Chen, Xiaoyuan Feng, Haiwei Luo, Hao Zhang, Xingguo Zhang, Lianrong Wang, Zhijun Wang, Zixin Deng & Xiang Xiao*. The Origin and Impeded Dissemination of the DNA Phosphorothioation System in Prokaryotes. Nature Communications, 2021, 12(1):6382. (IF 12.121)

  •  

  Yanran Ma#, Botao Fa, Xian Yuan, Yue Zhang*, Zhangsheng Yu*. STS-BN: An Efficient Bayesian Network Method for Detecting Causal SNPs. Frontiers in Genetics, 2022. (IF 4.772)

  •  

  Botao Fa#, Ting Wei, Yuan Zhou, Luke Johnston, Xin Yuan, Yanran Ma, Yue Zhang, Zhangsheng Yu*. GapClust Is a light-weight approach distinguishing rare cells from voluminous single cell expression profiles. Nature Communications, 2021. (IF 12.121)

  •  

  Yuan Zhou#, Botao Fa, Ting Wei, Jianle Sun, Zhangsheng Yu*, Yue Zhang*. Elastic Correlation Adjusted Regression Score (ECARS) for High Dimensional Variable Importance Measuring. Scientific Reports, 2021, 11:23354. (IF 4.379)