Shengying Qin

Research Professor

 • Tel: +86-021-62932151
 • Email: chinsir@163.com
 • Lab Web: www.bio-x.cn

Selected Publications

 • •  

  Yunfeng Ruan, Yen-Feng Lin, Yen-Chen Anne Feng, Chia-Yen Chen, Max Lam, Zhenglin Guo, Stanley Global Asia Initiatives, Lin He, Akira Sawa, Alicia  R. Martin, Shengying Qin*, Hailiang Huang* and Tian Ge* Improving polygenic prediction in ancestrallly diverse populations. Nature Genetics,2022 May.(Epub ahead of print)

  •  

  Wei Zhou#, Jing Sun#, Cong Huai#, Yunxi Liu, Luan Chen, Zhenghui Yi, Qinyu Lv, Chuanfu Song, Wenli Zhu,Chuanxin Liu, Saizheng Weng, Hao Wu, Yidan Sun, Runshuai Zhang, Lianfeng Wu, Mo Li, Jinhang Zhu, Yingtian Zhang, Muyun Wei, Yujian Guo, Sijia Huang, Na Zhang, Ruoxi Shen, Ying Zhang, Huihui Du, Hailiang Huang, Lin He, Xiaofang Sun, Lu Shen, Shengying Qin*, Multi-omics analysis identifies rare variation in leptin/PPAR gene sets and hypermethylation of ABCG1 contribute to antipsychotics-induced metabolic syndromes. Molecular Psychiatry, 2022 Sep. 05;

  •  

  Jing Sun; Xiaoya Zhang; Qijie Cong; Dong Chen; Zhenghui Y; Hailiang Huang; Cong Wang; Mo Li; Rongsen Zeng; Yunxi Liu; Cong Huai; Luan Chen; Chuanxin Liu; Yan Zhang; Yong Xu; Lingzi Fan; Guoqiang Wang; Chuanfu Song; Muyun Wei; Huihui Du; Jinhang Zhu; Lin He; Shengying Qin*, MiR143-3p-mediated neuregulin-1-dependent mitochondrial dysfunction contributes to olanzapine resistance in refractory schizophrenia, Biological Psychiatry, 2022 March.(Epub ahead of print)

  •  

  Lu Shen#, Xiaoying Lv#, Hailiang Huang, Mo Li, Cong Huai, Xi Wu, Hao Wu, Jingsong Ma, Luan Chen, Ting Wang, Jie Tan, Yidan Sun, Lixing Li, Yi Shi, Chao Yang, Lei Cai, Yana Lu, Yan Zhang, Saizheng Weng, Shaobin Tai, Na Zhang, Lin He*, Chunling Wan*, Shengying Qin*. Genome-wide analysis of DNA methylation in 106 schizophrenia family trios in Han Chinese. EBioMedicine, 2021 Oct 7;72:103609.

  •  

  Jingsong Ma#, Mingzhe Zhao#, Wei Zhou, Mo Li, Cong Huai, Lu Shen, Ting Wang, Hao Wu, Na Zhang, Zhiruo Zhang, Lin He, Shengying Qin*. Association between the COMT Val158Met polymorphism and antipsychotic efficacy in schizophrenia: an updated meta-analysis. Curr Neuropharmacol. 2020 Oct 23;19,:1780-1790.

 • •  

  Mo Li, Yongkun Chen, Tao Chen, Shixiong Hu, Luan Chen, Lu Shen, Fangcai Li, Jing Yang, Yan Sun, Dayan Wang, Lin He, Shengying Qin*, Yuelong Shu*. A host-based whole genome sequencing study reveals novel risk loci associated with severity of influenza A(H1N1)pdm09 infection. Emerging Microbes & Infections. 2020 Dec;10(1):123-131.

  •  

  Shaowei Mao, Di Zhang, Luan Chen, Jie Tan, Yunpeng Chu, Sijia Huang, Wenqi Zhou, Hengwei Qin, Qinghua Xia, Yueran Zhao, Rongxiu Li, Shengying Qin* & Muyun Wei*. FKBP51 promotes invasion and migration by increasing the autophagic degradation of TIMP3 in clear cell renal cell carcinoma. Cell Death & Disease 2021, 12(10).

  •  

  Gaoping Cui, Ying Qing, Xiaowen Hu, Pengkun Wang, Liya Sun, Xuhan Yang, Jie Jiang, Juan Zhang, Hang Wang, Lei Feng, Yuhua Shen, Shengying Qin*,Chunling Wan*. Serum Metabolomic Profiling Based on Fourier Transform-Ion Cyclotron Resonance-Mass Spectrometry: Do the Dysfunctions of Metabolic Pathways Reveal a Universal Risk of Oxidative Stress in Schizophrenia?. Antioxidants & Redox Signaling. 2020. 33(10): p. 679-688.

  •  

  Cong Huai, Yuqi Wei, Mo Li, Xiaoqing Zhang, Hao Wu, Xiaoyan Qiu, Lu Shen, Luan Chen, Wei Zhou, Na Zhang, Guanghui Zhu, Ying Zhang, Zhiruo Zhang, Lin He, Shengying Qin*. Genome-Wide Analysis of DNA Methylation and Antituberculosis Drug-Induced Liver Injury in the Han Chinese Population. Clin Pharmacol Ther. 2019 Dec;106(6):1389-1397.

  •  

  Max Lam#, Chia-Yen Chen#, …… Stephan Ripke, Michael C. O’Donovan, Mark J. Daly, Shengying Qin, et.al. Comparative genetic architectures of schizophrenia in East Asian and European populations. Nature Genetics, 2019 Dec;51(12):1670-1678. (co-supervise)