Jing Yu

Research Professor

 • Tel: +86-021-34207401
 • Email: jingyu@sjtu.edu.cn

Selected Publications

 • •  

  Gang Xiang, Shuxuan Wang, Ling Chen, Mei Song, Xiaoxu Song, Huan Wang, Pengbo Zhou, Xiaojing Ma*, Jing Yu*, UBR5 targets tumor suppressor CDC73 proteolytically to promote aggressive breast cancer, Cell Death and Disease, 13(2022), 451.

  •  

  Fan Liu#, Jing Yu#, Yan-Xia Zhang, Fangzheng Li, Qi Liu, Yueyang Zhou, Shengshuo Huang, Houqin Fang, Zhuping Xiao, Lujian Liao, Jinyi Xu, Xin-Yan Wu, Fang Wu*. High-throughput tandem-microwell assay for ammonia repositions FDA-Approved drugs to inhibit Helicobacter pylori urease. FASEB journal, 35 (2021), 21967.

  •  

  Giorgia Croppi, Yueyang Zhou, Rong Yang, Yunfei Bian, Mingtao Zhao, Youtian Hu, Benfang Helen Ruan, JingYu*, FangWu*, Discovery of an Inhibitor for Bacterial 3-Mercaptopyruvate Sulfurtransferase that Synergistically Controls Bacterial Survival, Cell chemical biology, 27 (2020), 1483-1499.

  •  

  Rezvan Moallemian, Ashfaq Ur. Rahman, Na Zhao, Huan Wang, Haifeng Chen, Gang Lin, Xiaojing Ma*, Jing Yu*, Immunoproteasome inhibitor DPLG3 attenuates experimental colitis by restraining NF-κB activation, Biochemical pharmacology, 177 (2020), 113964.

  •  

  Youtian Hu#, Lu Wang#, Xu Han, Yueyang Zhou, Tonghui Zhang, Li Wang, Ting Hong, Wei Zhang, Xun-Xiang Guo, Jielin Sun, Yingxing Qi, Jing Yu*, Hong Liu*, and Fang Wu*, Discovery of a Bioactive Inhibitor with a New Scaffold for Cystathionine gamma-Lyase, Journal of medicinal chemistry, (2019) DOI: 10.1021/acs.jmedchem.8b01720 • Publication Date (Web): 18 Dec 2018.

 • •  

  Li Wang#, Hao Cai#, Youtian Hu, Fan Liu, Shengshuo Huang, Yueyang Zhou, Jing Yu*, Jinyi Xu* and Fang Wu*,A pharmacological probe identifies cystathionine beta-synthase as a new negative regulator for ferroptosis, Cell death & disease, 9 (2018) 1005.

  •  

  Jing Yu, Sachin Dubey and Yogeshvar N. Kalia*, Needle-free cutaneous delivery of living human cells by Er:YAG fractional laser ablation, Expert opinion on drug delivery, 15 (2018) 559-566.

  •  

  Zhixue Du#, Jing Yu#, Fucai Li, Liyun Deng, Fang Wu, Xiangyi Huang, Jan Bergstrand, Jerker Widengren, Chaoqing Dong* and Jicun Ren*, In Situ Monitoring of p53 Protein and MDM2 Protein Interaction in Single Living Cells Using Single-Molecule Fluorescence Spectroscopy, Analytical chemistry, 90 (2018) 6144-6151.

  •  

  Yueyang Zhou#, Jing Yu#, Xiling Lei, Jianying Wu, Qi Niu, Yixuan Zhang, Hong Liu, Philipp Christen, Heinz Gehringe and Fang Wu*, High-throughput tandem-microwell assay identifies inhibitors of the hydrogen sulfide signaling pathway, Chemical communications, 49 (2013) 11782-11784.

  •  

  Jing Yu, Dhaval R. Kalaria, Yogeshvar N. Kalia*, Erbium:YAG fractional laser ablation for the percutaneous delivery of intact functional therapeutic antibodies, Journal of controlled release, 156 (2011) 53-59.