Xiang Xiao

Distinguished Professor

Education and Research Experience

 • Bachelor's degree, Huazhong Agricultural University, China (1990)
 • PhD's degree, Huazhong Agricultural University, China (1998)
 • Post-Doctoral, Osnabrueck University, German (1999-2001)
 • Professor, Third Institute of Oceanography, Ministry of Natural Resources, China (2001-2008)
 • Distinguished Professor, Shanghai Jiao Tong University, China (2009-now)

Research Interests

deep sea microbiology

Simulation of extreme environment in deep sea

Environmental adaptation mechanism of deep-sea extremophiles

Microbial Oceanography

Selected Publications

 • •  

  Hao Leng, Weishu Zhao, and Xiang Xiao *. (2022) Cultivation and metabolic insights of an uncultured clade, Bacteroidetes VC2. 1 Bac22 (Candidatus Sulfidibacteriales ord. nov.), from deep‐sea hydrothermal vents. Environmental Microbiology, 24(5): 2484-2501 https://doi.org/10.1111/1462-2920.15931 

  •  

  Yinzhao Wang*, Gunter Wegener, Tom A. Williams, Ruize Xie, Jialin Hou, Chen Tian, Yu Zhang, Fengping Wang, Xiang Xiao*. (2021). A methylotrophic origin of methanogenesis and early divergence of anaerobic multi-carbon alkane metabolism. Science Advances, 7:eabj1453. https://doi.org/10.1126/sciadv.abj1453

  •  

  Yi Yang, Weishu Zhao*, Xiang Xiao. (2021). The upper temperature limit of life under high hydrostatic pressure in the deep biosphere. Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, 176: 103604. (Cover article) https://doi.org/10.1016/j.dsr.2021.103604

  •  

  Xiang Xiao*, Yu Zhang, Fengping Wang. (2021). Hydrostatic pressure is the universal key driver of microbial evolution in the deep ocean and beyond. Environmental Microbiology Reports, 13(1), 68-72.  https://doi.org/10.1111/1758-2229.12915

  •  

  Huahua Jian, Guanpeng Xu, Yi Yi, Yali Hao, Yinzhao Wang, Lei Xiong, Siyuan Wang, Shun-zhang Liu, Canxing Meng, Jiahua Wang, Yue Zhang, Chao Chen, Xiaoyuan Feng, Haiwei Luo, Hao Zhang, Xingguo Zhang, Lianrong Wang, Zhijun Wang, Zixin Deng, Xiang Xiao*. (2021). The origin and impeded dissemination of the DNA phosphorothioation system in prokaryotes. Nature Communications, 12(1): 6382. https://doi.org/10.1038/s41467-021-26636-7

 • •  

  Jiahao Gu, Xiaojun Wang, Xiaopan Ma,Ying Sun, Xiang Xiao*, Haiwei Luo*. (2021). Unexpectedly high mutation rate of a deep-sea hyperthermophilic anaerobic archaeon. The ISME Journal, 15(6), 1862-1869. https://doi.org/10.1038/s41396-020-00888-5

  •  

  Huahua Jian, Yi Yi, Jiahua Wang, Yali Hao, Mujie Zhang, Siyuan Wang, Canxing Meng, Yue Zhang, Hongmei Jing, Yinzhao Wang, Xiang Xiao*. (2021). Diversity and distribution of viruses inhabiting the deepest ocean on Earth. The ISME Journal, 15: 3094–3110. https://doi.org/10.1038/s41396-021-00994-y

  •  

  Shanshan Yang, Yongxin Lv, Xipeng Liu, Yinzhao Wang, Qilian Fan, Zhifeng Yang, Nico Boon, Fengping Wang, Xiang Xiao, Yu Zhang*. (2020). Genomic and enzymatic evidence of acetogenesis by anaerobic methanotrophic archaea. Nature Communications, 11(1):1-1. https://doi.org/10.1038/s41467-020-17860-8

  •  

  Yinzhao Wang, Gunter Wegener, Jialin Hou, Fengping Wang, Xiang Xiao*. (2019). Expanding anaerobic alkane metabolism in the domain of Archaea. Nature Microbiology, 4: 595-602. https://doi.org/10.1038/s41564-019-0364-2

  •  

  Fengping Wang*, Yu Zhang, Ying Chen, Ying He, Ji Qi, Kai-Uwe Hinrichs, Xinxu Zhang, Xiang Xiao*, Nico Boon. (2014). Methanotrophic archaea possessing diverging methane-oxidizing and electron-transporting pathways. The ISME journal, 8(5): 1069-1078. https://doi.org/10.1038/ismej.2013.212