Xiang Xiao

Distinguished Professor

Selected Publications

 • •  

  Du L, Yang X, Zhu T, Wang F, Xiao X, Park H, Gu Q*. Diketopiperazine alkaloids from a deep ocean sediment derived fungus Penicillium sp Chem Pharm Bull (Tokyo). 2009 Aug; 57(8): 873-6.

  •  

  Wang S, Xiao X, Jiang L, Peng X, Zhou H, Meng J, Wang F*. Diversity and abundance of ammonia-oxidizing archaea in hydrothermal vent chimneys, Juan de Fuca Ridge. Appl Environ Microbiol. 2009 Jun;75(12):4216-20 

  •  

  Feng Wang, Xiang Xiao, Hong-YU Ou, Yingbao Gai, and Fengping Wang* The role and regulation of fatty acid biosynthesis in Shewanella piezotolerans WP3 response to different temperature and pressure. J Bacteriol. 2009 Apr; 191(8):2574-84 

  •  

  Fengping Wang, Huaiyang Zhou, Jun Meng, Xiaotong Peng, Lijing Jiang, Ping Sun, Chuanlun Zhang, Joy D. Van Nostrand‖, Ye Deng, Zhili He, Liyou Wu, Jizhong Zhou&, and Xiang Xiao&GeoChip-based Analysis of Metabolic Diversity of Microbial Communities at the Juan de Fuca Ridge Hydrothermal Vent. PNAS 2009 Mar 24;106 (12):4840-5. 

  •  

  Xiang Zeng, Jean-Louis Birrien, Yves Fouquet, Georgy Cherkashov, Mohamed Jebbar, Joël Querellou, Philippe Oger, Marie-Anne Cambon-Bonavita, Xiang Xiao* and Daniel Prieur*. Pyrococcus CH1, an obligate piezophilic hyperthermophile isolated from a deep-sea hydrothermal vent ISME J. 2009 Jul; 3(7):873-6 

 • •  

  Meng J, Wang F, Wang F, Zheng Y, Peng X, Zhou H, Xiao X. An uncultivated crenarchaeota contains functional bacteriochlorophyll a synthase. ISME J. 2009 Jan; 3(1):106-16. Epub 2008 Oct 2. 

  •  

  Fengping Wang, Jianbin Wang, Shengkang Li, Xiang Zeng, Douglas Hoyt Bartlett, Songnian Hu, Xiang Xiao (corresponding author) Genome sequence and expression analysis of Shewanella piezotolerans WP3, a piezotolerant and psychrotolerant deep-sea iron reducing bacterium. PLoS ONE. 2008 Apr 9; 3(4):e1937. 

  •  

  LI D, Wang F, Cai S, Zeng X, Xiao X, Gu Q, Zhu W. Two new Bisorbicillinoids isolated from Deep sea Fungus,Phialocephala FL30r. J Antibiot (Tokyo) 2007 60(5):317-320 

  •  

  Li D, Wang F, Xiao X, Zeng X, Gu QQ, Zhu W. A new cytotoxic phenazine derivative from a deep sea bacterium Bacillus sp. Arch Pharm Res. 2007 30(5):552-555 

  •  

  Xu Y, Miao L, Li XC, Xiao X, Qian PY Antibacterial and antilarval activity of deep-sea bacteria from sediments of West Pacific Ocean. Biofouling. 2007 23(1-2):131-137