Zhuo Wang

 • Tel: +86-021-62933338-8210
 • Email: zhuowang@sjtu.edu.cn
 • Address:

Selected Publications

 • •  

  Peike Wu; Renliang Sun; Aamir Fahira; Yongzhou Chen; Huiting Jiangzhou; Ke Wang; Qiangzhen Yang; Yang Dai; Dun Pan; Yongyong Shi; Zhuo Wang*. DROEG: a method for cancer drug response prediction based on omics and essential genes integration. Briefings in Bioinformatics, 2023, bbad003.

  •  

  Zhuo Wang#, Xiuxia Yuan#,Zijia Zhu#, Lijuan Pang#, Shizhi Ding, Xue Li, Yulin Kang, Gangrui Hei, Liyuan, Zhang, Xiaoyun Zhang, Shuying Wang, Xuemin Jian, Zhiqiang Li, Chenxiang Zheng, Xiaoduo Fan, Shaohua Hu, Yongyong Shi*, and Xueqin Song*. Multiomics Analyses Reveal Microbiome–Gut–Brain Crosstalk Centered on Aberrant GABA and Tryptophan Metabolism in Drug-naïve Patients with First-episode Schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 2023, sbad026. 

  •  

  Huiting Jiangzhou; Hang Zhang; Renliang Sun; Aamir Fahira; Ke Wang; Zhiqiang Li; Yongyong Shi*; Zhuo Wang*. Integrative omics analysis reveals effective stratification and potential prognosis markers of pan-gastrointestinal cancers. iScience, 2021, 24(8): 0-102824.

  •  

  Yuming Liu#; Jinmai Zhang#; Zhuo Wang#; Jiaqiang Ma; Ke Wang; Dongning Rao; Mao Zhang; Youpei Lin; Yingcheng Wu; Zijian Yang; Liangqing Dong; Zhenbin Ding; Xiaoming Zhang; Jia Fan; Yongyong Shi*; Qiang Gao*. Multi-omics characterization reveals the pathogenesis of liver focal nodular hyperplasia. iScience, 2022, 25(9): 104921-104921.

  •  

  Shen FZ, Sun RL, Li J, Yao J, Price ND, Liu Q, Liu CG, Wang Z*. OptRAM: In-silico strain design via integrative regulatory-metabolic network modeling, PLOS Computational Biology. 2019, 15(3): e1006835. 

 • •  

  Renliang Sun; Yizhou Xu; Hang Zhang; Qiangzhen Yang; Ke Wang; Yongyong Shi*; Zhuo Wang*. Mechanistic Modeling of Gene Regulation and Metabolism Identifies Potential Targets for Hepatocellular Carcinoma. Frontiers in Genetics, 2020, 11: 0-595242.

  •  

  Yuechun Yu; Ke Wang; Aamir Fahira; Qiangzhen Yang; Renliang Sun; Zhiqiang Li; Zhuo Wang*; Yongyong Shi*. Systematic comparative study of computational methods for HLA typing from next-generation sequencing. HLA, 2021, 97(6): 481-492.

  •  

  Li J, Sun RL, Ning XJ, Wang XR, Wang Z*. Genome-Scale Metabolic Model of Actinosynnema pretiosum ATCC 31280 and Its Application for Ansamitocin P-3 Production Improvement. Genes 2018, 9, 364, doi:10.3390/genes9070364. 

  •  

  Wang Z, Danziger S, Heavner B, Ma SY, Smith J, Li S, Baliga N, Aitchison J, Price N*. Combining Inferred regulatory and mechanistic metabolic networks enhances phenotype prediction in yeast. PLOS Computational Biology. 2017.5.17, 13(5): 0~e1005489

  •  

  Liu L, Shen FZ, Xin CP, Wang Z*. Multi-scale analysis of Arabidopsis response to different CO2 conditions: from gene expression to metabolic flux. Journal of Integrative Plant Biology. 2015, 12370.