Xiaoli Xue

Research Professor

 • Tel: +86-021
 • Email: xlxue@sjtu.edu.cn
 • Address: Biological Building 4D#422,School of Life Sciences & Biotechnology, Shanghai Jiao Tong University

Selected Publications

 • •  

  1. Yangyang Shao(#), Ning Lu, Zhenfang Wu, Chen Cai, Shanshan Wang, Ling-Li Zhang, Fan Zhou, Shijun Xiao, Lin Liu, Xiaofei Zeng, Huajun Zheng, Chen Yang, Zhihu Zhao, Guoping Zhao(*), Jin-Qiu Zhou(*), Xiaoli Xue(*), Zhongjun Qin(*), Creating a functional single chromosome yeast, Nature, 2018, 560(7718):331-335.(影响因子43.1,共同通讯)

  •  

  2. Yangyang Shao(#), Ning Lu, Chen Cai, Fan Zhou, Shanshan Wang, Zhihu Zhao(*), Guoping Zhao(*), Jin-Qiu Zhou(*), Xiaoli Xue(*) and Zhongjun Qin(*), A single circular chromosome yeast, Cell Research, 2019, 29(1):87–89. (影响因子17.8,共同通讯)
   

  •  

  3. Yangyang Shao(#), Ning Lu, Xiaoli Xue(*) and Zhongjun Qin(*), Creating functional chromosome fusions in yeast with CRISPR-Cas9, Nature Protocols, 2019, 14(8):2521-2545. (影响因子11.3,共同通讯)

  •  

  4. Yangyang Shao(#), Ning Lu, Zhongjun Qin(*), and Xiaoli Xue(*), CRISPR-Cas9 facilitated multiple-chromosome fusion in Saccharomyces cerevisiae, ACS Synthetic Biology, 2018, DOI: 10.1021/acssynbio.8b00397. (影响因子5.6,通讯作者)

  •  

  5. Jianting Zhou(#), Ronghai Wu, Xiaoli Xue(*), Zhongjun Qin(*), CasHRA(Cas9-facilitated Homologous Recombination Assembly) method of constructing megabase-sized DNA, Nucleic Acids Research, 2016, 44(14):e124.(影响因子11.1,共同通讯)