Ruilian Yao

Research Professor

 • Tel: +86-021-34208573
 • Email: yaoruilian@sjtu.edu.cn
 • Address:

Selected Publications

 • •  
  • 姚瑞莲; 13C代谢流量分析发展30年, 生物工程学报, 2021, 37(5): 1510-1525.
  •  

  Ruilian Yao, Jiawei Li, Lei Feng, Xuehong Zhang, Hongbo Hu. 13C metabolic flux analysis-guided metabolic engineering of Escherichia coli for improved acetol production from glycerol. Biotechnology for Biofuels, 2019, 12:29

  •  

  Ruilian Yao#, Di Liu#, Xiao Jia, Yuan Zheng, Wei Liu, Yi Xiao. CRISPR-Cas9/Cas12a biotechnology and application in bacteria. Synthetic and Systems Biotechnology, 2018, 3(3): 135-149.

  •  

  Ruilian Yao, Keli Pan, Huasong Peng, Lei Feng, Hongbo Hu, Xuehong Zhang. Engineering and systems-level analysis of Pseudomonas chlororaphis for production of phenazine-1-carboxamide using glycerol as the cost-effective carbon source. Biotechnology for Biofuels, 2018, 11:130.

  •  

  Ruilian Yao, Dewang Xiong, Hongbo Hu, Masataka Wakayama, Wenjuan Yu, Xuehong Zhang, Kazuyuki Shimizu. Elucidation of the co-metabolism of glycerol and glucose in Escherichia coli by genetic engineering, transcription, profiling, and 13C metabolic flux analysis. Biotechnology for Biofuels, 2016, 9:175.

 • •  

  Ruilian Yao, Qing Liu, Hongbo Hu, Thomas K. Wood, Xuehong Zhang. Metabolic engineering of Escherichia coli to enhance acetol production from glycerol. Applied Microbiology and Biotechnology, 2015, 99(19):7945-7952.